KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1-Bu Kullanıcı Sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan firmamız ile sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve firmamız web siteleri üzerinden sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

2-İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, firmamız yayıncısı olduğu internet sitesinin (kısaca, Site olarak anılacaktır) kullanılmasının ve/veya firmamız hesabı aracılığıyla internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

3- Firmamız, kullanıcılarının çeşitli ödeme seçenekleri ile para yatırarak karşılığında sahip oldukları elektronik bakiyeyi yalnızca online oyun sektöründe hizmet sunan üye işyerleri ürün/hizmetlerini satın almak için kullandıkları bir sistem olup kullanıcılar ATM kartı ve kredi kartı ile bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Firmamız tarafından sunulan bu hizmetler web, mobil, fiziksel vb. olmak üzere firmamızın sunduğu herhangi bir ortamdan alınabilir.

4-İşbu Sözleşmenin tarafları Firma ve Kullanıcıdır. Bu Sözleşmede kullanıcı ve firma ayrı ayrı olarak ve tek başına Kullanıcı ve Firma şeklinde; birlikte ise Taraflar olarak anılır ve adlandırılır.

5-İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı: Siteye üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, sunulan herhangi bir hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

6- Bu Sözleşme Tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Firmadan Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

7-Kullanıcı, işbu sözleşmeyle, doğrudan veya dolaylı olarak Kullanıcının hatası ile ilişkili şekilde veya Kullanıcının firma hizmetlerini kullanımından yahut kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik ilkeleri veya diğer belge ve kural dokümanlarını ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi davalar, iddialar, zararlar, kayıplar, sorumluluklar ve masraflara karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kendisi tarafından karşılanacağını ve Firmayı bu nevi giderlerden muaf kılacağını kabul eder.

8-Firma, mücbir sebepler, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, internet alt yapısında oluşabilecek sorunlar, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev, lokavt veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Firmanın kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Firmanın kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememekten hiçbir şekilde sorumlu olmaz.

9-Firma ile Kullanıcı arasında Firma tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde Bölge  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.Sale

Unavailable

Sold Out